Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Adventuredk ApS. Banegårdspladsen 6C, 7400 Herning. Cvr nr. 29807787 (rejsearrangøren) og kunden som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer). Adventuredk ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1875. LearnMedics er et brand under Adventuredk Aps.

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og LearnMedics er indgået og bindende for begge parter, når tilmelding sker ved betaling af depositum senest 14 dage efter at have udfyldt tilmeldingsskema på LearnMedics.dk. Skemaet skal anføres med navn i overensstemmelse med kundens pas. Herefter modtager kunden en intromail med kopi af almindelige bestemmelser, handelsbetingelser, privatlivspolitik, LearnMedics’ sikkerhedsregler, accept af dataoverførelsen til lande udenfor EU, forsikringsbetingelser for Gouda, en kort beskrivelse af rejsemålet med forventet ud- og hjemrejsedatoer, prisen for rejsen uden flybilletter, og hvad der er inkluderet i henhold til LearnMedics.dk på købstidspunktet.

Rejsens pris fremgår i kundens intromail, som er et udtræk ved købstidspunktet fra LearnMedics.dk. Denne pris vil fremgå på kundens faktura. Depositum skal betales senest 14 dage efter tilmelding på LearnMedics.dk. Slutbetalingen for rejsen skal ske senest 60 dage før afrejse. Depositummet fratrækkes automatisk på kundens slutfaktura.

Kunden skal selv sørge for flybilletter til og fra rejsemålet. Vær opmærksom på at ankomstlufthavnen ikke altid er den samme som afrejselufthavnen. Dette står angivet under rejsebeskrivelsen.

LearnMedics kan ikke stilles til ansvar omkring dækning af egne flybilletter eller eventuelle forsinkelser. Eventuelle krav skal rettes mod flyselskabet eller forsikringen. Hvis der opstår forsinkelser eller tidsændringer i flyrejsen, er det kundens eget ansvar.
På nogle rejser kan der være indenrigsflyvninger inkluderet i selve rejsen. Dette er udspecificeret under ”hvad er inkluderet” på LearnMedics.dk og i intromailen.

Vi samarbejder med rejsechefen.dk, som er specialister i flybilletter. Vi vil derfor bede dem sende et tilbud på flybilletter til kunden. Det betyder, at vi videregiver følgende oplysninger til Rejsechefen om kunden: rejsedatoer, navn, adresse, mail, telefon og fødselsdato. Kunden vil herefter modtage et uforpligtende tilbud direkte fra bureauet, Rejsechefen.

Hvis kunden ikke ønsker at benytte deres tilbud, kan kunden vælge at købe flybilletter online på flyselskabets hjemmeside eller gennem en anden udbyder. Rejsechefen kan også hjælpe kunden med tilbud på flybillet, hvis kunden skal rejse videre på egen hånd.
LearnMedics modtager ikke provision eller andre økonomiske ydelser fra Rejsechefen. Det er udelukkende en service, vi tilbyder. Kontakt vedr. flybilletter og betaling sker direkte med Rejsechefen.

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har LearnMedics ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har LearnMedics ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit ”afbestilling”. Betalingsdetaljer fremgår nederst på kundens faktura og skal ske via FI kort. Der modtages ikke kreditkort betalinger.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og LearnMedics foregår på den e-mailadresse, som kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at LearnMedics kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 8 dage inden afrejse, skal kunden straks kontakte LearnMedics. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter ved modtagelse. Såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal kunden kontakte LearnMedics.

Skulle der opstå mangler efter påbegyndelse af rejsen, skal al reklamation foregå på stedet til lokale rejseledere/agent. Hvis vores repræsentant eller underleverandør ikke kan afhjælpe manglerne tilfredsstillende, skal du kontakte LearnMedics i Danmark. Reklameres der ikke rettidigt, mistes retten til at påberåbe sig manglen.

LearnMedics forbeholder sig retten til at ændre dag-til-dag program og indkvartering pga. lokale forhold, helligdage, dårligt vejr, COVID-19 eller andre uforudsete omstændigheder.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal kunden kontakte LearnMedics hurtigst muligt. Hvis det er muligt for LearnMedics at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som LearnMedics ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen jf. afsnit ”Afbestilling”.

Uvæsentlige ændringer

LearnMedics er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis LearnMedics inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.

Andre ændringer

Hvis LearnMedics inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen
 • ikke kan levere bestemte ydelser, som kunden har anmodet og som LearnMedics har accepteret at levere
 • hæver prisen på rejsen med mere end 8%


har kunden følgende rettigheder:

 • kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • hvis LearnMedics tilbyder det, kan kunden deltage i en erstatningsrejse.


LearnMedics er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning det måtte have for pakkerejsens pris.

LearnMedics fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at kunden anses for at have accepteret ændringerne jf. afsnit ”Andre ændringer”.

Ved køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

LearnMedics tilbyder automatisk at tegne rejse- og afbestillingsforsikringer for selve rejsen / landarrangementet gennem Gouda Rejseforsikring. Såfremt kunden vælger et andet forsikringsselskab, beder vi kunden oplyse selskabets navn.

Såfremt kunden selv ønsker at tegne en rejseforsikring med afbestillingsforsikring, er det den rejsendes eget ansvar at sikre sig, at forsikringen dækker omkostningerne og evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom, ulykke, mistet bagage, ansvar, tyveri, afbestilling m.m. Det er ligeledes kundens ansvar at sikre sig, at forsikringen dækker de aktiviteter, der er på rejsen. Kunden har ret til at fravælge alle forsikringer gennem LearnMedics, såfremt egen forsikring haves.

LearnMedics modtager provision for salg af forsikringer. Kunden kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

Vær opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Såfremt kunden afbestiller rejsen / landarrangementet, refunderes det til rejsen indbetalte beløb op til 90 dage før afrejse. Ved senere afbestilling refunderes depositum ikke. Ved afbestilling efter slutbetaling af faktura (60 dage inden afrejse) refunderes rejsen / landarrangementets pris ikke. Såfremt Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende land, refunderes prisen på rejsen købt gennem LearnMedics til pågældende land.

LearnMedics er ikke erstatningsansvarlig for flybilletter, som kunden selv har købt.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra LearnMedics. Der ydes ikke refundering for flybilletter.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler.

LearnMedics kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis LearnMedics er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og LearnMedics underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og vil ikke have krav på erstatning.

Rejsen samt indbetalt depositum kan ikke overdrages til anden person.

Såfremt kunden afbryder sin rejse, vil der ikke være tilbagebetaling for manglende ydelser. Eventuelle ekstra udgifter til transport og hotel betales af kunden. Er kunden ikke i stand til at gennemføre en eller flere aktiviteter inkluderet i deres rejse grundet sygdom eller andet, kan der ikke stilles krav om erstatning overfor LearnMedics.

Pas

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og tilmeldinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til LearnMedics, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde LearnMedics ansvarlig.

Passet skal være gyldig minimum 6 måneder efter hjemkomst. Der skal være blanke sider til fornødne stempler undervejs. Passet skal være i god stand.

Visum

LearnMedics oplyser kunden om visumkrav ved tilmelding. LearnMedics’ oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke et dansk pas, eller har kunden dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre LearnMedics opmærksom herpå. Se i denne sammenhæng blandt andet um.dk.
Det er altid kundens eget ansvar at holde sig opdateret angående regler for indrejse og visum.

Sundhedsmæssige formaliteter

Under “godt at vide” fremgår anbefalinger til vaccinationer. LearnMedics er ikke uddannet som lægefagligt personale og henviser derfor til sikkerrejse.dk. Kunden kan også anvende ssi.dk. Det er kundens eget ansvar at få de nødvendige vaccinationer inden afrejse. LearnMedics skal have oplysninger om eventuelle fysiske og psykiske lidelser, som kan have indvirkning på kunden undervejs. Ved fødevareallergier er det kundens eget ansvar at tilkøbe måltider. På nogle rejser kan der tages hensyn. Spørg LearnMedics inden du tilmelder dig rejsen.

Rettidigt fremmøde

Det er kundens ansvar at møde rettidigt frem til rejsen, uanset om det er i lufthavn eller på første overnatningssted. Eventuel indhentning af tabt rejserute er for egen regning og giver ikke ret til kompensation. Hvis kunden ikke oplyser LearnMedics eller den lokale agent om forsinkelse, anses rejsen som værende afbestilt.

Aktiviteter i programmet

Generelt for alle aktiviteter i LearnMedics’ programmer kan instruktøren / guiden nægte kunden deltagelse i en aktivitet, såfremt det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning ved nægtelse af aktiviteter.

Valgfrie aktiviteter

Det er på LearnMedics’ ture muligt at tilkøbe valgfrie aktiviteter fra lokale udbydere. Disse aktiviteter udbydes ikke af LearnMedics, hvorfor LearnMedics ikke er ansvarlige for leveringen eller gennemførelsen af aktiviteterne. LearnMedics modtager ikke kommission for valgfrie aktiviteter. Vores lokale repræsentanter kan assistere med praktiske foranstaltninger og i enkelte tilfælde kan LearnMedics være behjælpelig med transporten til og fra aktiviteten. Prisindikationerne på www.learnmedics.dk er vejledende, og aktiviteterne kan være begrænset af sæson, vejr, udsolgte ture m.m. 

Bevægelseshæmmede personer

Ingen af LearnMedics’ rejser er egnede for bevægelseshæmmede.

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af LearnMedics eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse eller politiets indgreb/handling over for kunden i forbindelse med kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som kunden eventuelt vil blive påført, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende over for rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

I forbindelse med bestilling af rejsen, fremsendes LearnMedics’ regler om sikkerhed.

Overholder kunden ikke kravene til pas, visum, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne, reglerne om rettidigt fremmøde, LearnMedics’ sikkerhedsregler samt ordensbestemmelserne kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod LearnMedics, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Arrangøren optræder som agent for de flyselskaber med hvem, der foretages reservation og udstedes billetter til. Vores ansvar for mangler samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til internationale konventioner.

Skulle rejsen afhænge af et minimum antal deltagere, og viser det sig, at antallet ikke er tilstrækkeligt, er det gyldig aflysningsgrund for LearnMedics. Dette finder sted 4-6 uger før afrejse, og kunden har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb for rejsen. Egne flybilletter eller aktiviteter købt udenfor LearnMedics regi refunderes ikke. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning.

Der gives en rabat på 500 DKK ved køb af rejse nr. 2. For efterfølgende rejser gives yderligere 250 DKK i rabat for hver gennemført rejse med os.
Rabatten gælder kun for gennemførte rejser købt til normalpris.
Rabatten kan ikke tilskrives, efter købsaftalen er indgået. I tvivlstilfælde er det kundens ansvar at dokumentere tidligere rejser.  

Minimumsalder for at rejse med LearnMedics er 18 år.

Alle priser er vejledende. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Prisændringer kan forekomme pga. ændringer i valutakurser, forhøjede skatter og afgifter eller andre udefrakommende årsager. Prisforhøjelsen må maksimalt være 8% af rejsens pris. Er prisændringen højere, kan kunden afmelde rejsen uden gebyr senest ved modtagelse af endelig faktura.

Beregning af ændring foretages efter nedenstående eksempel:
Aftalt pris: 3.000 DKK (afregnet til kurs 3,0)
Ny kurs: 3,1
Beregning: (3000 DKK/3,0)*3,1
Ny pris: 3.100 DKK

Såfremt LearnMedics foretager ændringer inden afrejse og skulle rejsen blive billigere, tilbagebetales forskellen til kunden.

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring).

Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR


Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR


Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

Krav om erstatning og / eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, hvor der er blevet reklameret korrekt, og som ikke er blevet afhjulpet af LearnMedics, skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for LearnMedics. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod LearnMedics. Kunden kan klage til LearnMedics – mail: info@earnmedics.dk

Kan enighed om et erstatningskrav og / eller beløb mv. ikke opnås ved klage til LearnMedics eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1. st, 2800 Kongens Lyngby. Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er pakkerejseankenaevnet.dk.
Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og / eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

LearnMedics har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Som følge af EU’s Plantesundhedsforordning, gør vi opmærksom på reglerne omkring indførsel af frø, planter og levende plantedele fra lande uden for EU. Reglerne gælder for alle rejsende, der ankommer til Danmark fra destinationer uden for EU.

Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, blomster, grøntsager eller frugter fra rejser til lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Bananer, durian, kokos, dadler og ananas er dog undtaget.

Formålet med reglerne er at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter, da disse kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur.

Planlægger du at indføre planteprodukter, anbefaler vi at læse nærmere hos Landbrugsstyrelsen.

Version: april 2024